สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  •      
  • ปฏิทินกิจกรรม
  • ลำดับ วันที่ เวลา กิจกรรม
         

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101